સાંજ ઢળશે!

હરિ! સાંજ ઢળશે!
ફરી સાંજ ઢળશે!
કદી આંખ વચ્ચે,
ઠરી સાંજ ઢળશે!
ગમે તેમ પણ આ,
નરી સાંજ ઢળશે!
પીંછા જેમ હળવું,
ખરી સાંજ ઢળશે!
ભૂલાયેલ વાતો,
સ્મરી સાંજ ઢળશે!
ક્ષણોની નદીને,
તરી સાંજ ઢળશે!
પછી એક સાંજે,
ખરી સાંજ ઢળશે!

– હર્ષા દવે

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close