હું…

હું ‘ એ એક મોટો પથરો છે, તેનો ભાર ભયંકર હોય છે.જે બાજુએ  ‘ હું ‘ ને મૂકીએ છીએ તે બાજુએ જ ધીમે ધીમે બધું ઢળી પડે છે.જો બચવું હોય તો એને જ એકદમ પાણીમાં ફેંકી દઈ શકો તો સારું. 

-ટાગોર

_વ્યક્તિઘડતર પુસ્તક માંથી – ફાધર વાલેસ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close