શ્યામ સાધુ

વસ્ત્ર ભીનાં હો ઉતારી નાખીએ,

પણ ઉદાસી ક્યાં ઉતારી નાખીએ ?

એક પળ બસ એક પળ આપી જુઓ,

કેવું જીવનને મઠારી નાખીએ,

ફૂલ મ્હેક્યા જેવી થઇ છે લાગણી,

ચાલો, તમને પણ વિચારી નાખીએ,

સાવ ઝાંખા છે પરિચાયના દીવા,

રાતવાસો ક્યાં ગુજારી નાખીએ ?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close