ભગવાનમાં અખંડ શ્રદ્ધા

અખંડ શ્રદ્ધા એવી બાબત છે જે કોઈપણ સંજોગોમાં ડગે નહિ. આવી સમજમાંથી જન્મ લેતો વિશ્વાસ છે તે સમજે છે કે ઈશ્વરે તેનું સર્જન કર્યું છે અને અંત સુધી તે તેની કાળજી રાખશે. આમ તેની પ્રાર્થનાઓમાં બળ અને શ્રદ્ધા છે. આ શ્રદ્ધા સ્વયં તેને હરપળે સાચું માર્ગદર્શન અને અંત: સ્ફુરણા આપે છે.જો તેના જીવનમાં કોઈ પણ સમસ્યા આવી પડે,તો તે ભાંગી પડતો નથી,પરંતુ તે સમસ્યાનું કારણ સમજવા પ્રયત્ન કરે છે અને શ્રદ્ધા સાથે કારણનું સ્પષ્ટીકરણ કરે છે.☺️

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close